Cryo-Save logo CryoSave

Sëmundjet që Trajtohen


Flisni me një ekspert! Na telefononi në +355 4450 4797

Mbi 70 Sëmundje janë të Trajtueshme me anë të Qelizave Staminale

Lista përfshin diagnoza për të cilat transplanti i qelizave staminale është një trajtim standard si edhe diagnoza për të cilat roli i qelizave staminale është një opsion më i ri. Qelizat staminale prej gjakut të kordonit kërthizor kanë qenë përdorur për të trajtuar këto grupe të sëmundjeve.7

Lista e Grupeve të Sëmundjeve sipas Programit Kombëtar të Dhuruesve të Palcës së Kockës

7“Learning more about your disease.” Be the Match. The National Marrow Donor Program. Web. 27 Nov. 2012.