Cryo-Save logo CryoSave

Akreditimet

Video e CryoSave Shih Videon!

 • AABB

  Shoqata Amerikane e Bankave të Gjakut

  AABB është një organizatë si trupë profesionale dhe e standardeve e cila u themelua në vitin 1947 si Shoqata Amerikane e Bankave të Gjakut. Programi i Akreditimit i AABB bën përpjekje për të përmirësuar cilësinë dhe sigurinë e mbledhjes, përpunimit, testimit, shpërndarjes dhe administrimit të gjakut dhe produkteve të gjakut. Programi i Akreditimit vlerëson cilësinë dhe sistemet operacionale në vend, brenda stabilimentit.

  E aplikueshme në:
  Dubai
  Niel CryoSave Laborator, Belgjikë
  Stichting CryoSave, Holandë

 • FAMHP

  Agjencia Federale Mjekësore e Produkteve Shëndetësore(FAMHP); Stabiliment i Indeve

  FAMHP është autoriteti kompetent për medikamentet dhe produktet mjekësore në Belgjikë. FAMHP është rojtari vigjilent në interes të shëndetit publik, përsa i takon cilësisë, sigurisë dhe efektshmërisë së medikamenteve dhe produkteve mjekësore.

  E aplikueshme në:
  Belgjikë

 • WHO GMP

  Praktikat e Mira Të Prodhimit sipas Organizatës Botërore të Shëndetit

  Një praktikë e mirë prodhimi(GMP) është një praktikë prodhimi dhe testimi e cila ndohmon që të sigurohet një produkt cilësor. Praktika e mirë e prodhimit(GMP) është ajo pjesë e sigurimit të cilësisë e cila siguron që produktet të jenë prodhuar në mënyrën e duhur dhe kontrolluar sipas standardeve të cilësisë të përshtatshme për përdorimin e synuar të tyre dhe sikurse kërkohet prej autorizimit të marketingut të këtij produkti.Në bankën CryoSave, ky akreditim aplikohet ndaj proceseve që lidhen me indin e kordonit kërthizor.

  E aplikueshme në:
  Belgjikë

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  Standardi ISO 9001:2008 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë ku një organizatë: nvojitet të demonstrojë aftësinë e saj për të ofruar në mënyrën e duhur produkte të cilët përputhen me kërkesat e klientit dhe ato të aplikueshme statutore dhe rregullatore, dheka si synim të përmirësojë kënaqësinë e klientit përmes aplikimit të efektshëm të sistemit, përfshirë procese për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit ndaj kërkesave të klientit dhe atyre statutore dhe rregullatore të aplikueshme.

  E aplikueshme në:
  Belgjikë

 • Çertifikatë e Përgjegjësisë për Produktin

  Çertifikatë e Përgjegjësisë për Produktin

  E aplikueshme në:
  Grupin CryoSave

 • CryoSave Stichting Tissue Bank

  Ministria e Shëndetit Publik, Mirëqenies dhe Sporteve: Akreditim si Stabiliment i Indeve – Bankë e Indeve

  E aplikueshme në:
  CryoSave Stichting Tissue Bank